Stavebné dozory investora

Stavebný dozor investora dohliada na plnenie stavebného zákona, noriem, dodržiavanie technologických postupov, používanie správnych postupov a pod. V priebehu realizácie táto osoba zastupuje investora a vykonáva kontrolu všetkých činností súvisiacich s vykonávaním stavby.

Činnosti Stavebného dozora:

 • účasť na kontrolných dňoch zvolávaných objednávateľom
 • zastupovanie investora v rokovaniach s dodávateľom stavby v priebehu realizácie
 • kontrola faktúr a odsúhlasení fakturovaných položiek
 • kontrola priebehu realizácie s dohodnutým harmonogramom prác
 • kontrola súladu realizácie s projektovou dokumentáciou
 • operatívne riešenie problémov, odovzdanie častí konštrukcií a technológií s dodávateľom stavby
 • dohľad nad priebehom skúšobných montážou, potrebných skúšok a kontrol
 • spolupráca s autorským dozorom pri riešení problémov s dodávateľom stavby
 • kontrola technológie a kvality materiálov
 • prípadná spolupráca s dodávateľom stavby na technickom riešení detailov
 • zápisy do stavebného denníka za objednávateľa

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti