Stavebné technické prieskumy

Stavebné technické prieskumy poskytujú objektívne informácie o stave stavebných konštrukcií. Zoznamujú nás s tvarom a typom základov, statickou únosnosťou priameho podzákladia, zvislých a vodorovných nosných konštrukcií a materiálovým zložením.

Prieskumy prinášajú ucelenú predstavu o stave objektu a sú rozhodujúce pri rozhodovaní o nadstavbe alebo prístavbe objektu, rekonštrukciu, zmene účelu jeho využitia, zmene vlastníka, posúdenie závažnosti porúch objektu alebo novej výstavbe v tesnom susedstve existujúceho objektu.

Rozsah

Rozsah stavebne technického prieskumu závisí na stave objektu, čase, prístupnosti jednotlivých častí konštrukcie, finančných možnostiach a samozrejme aj dôvodu, prečo sa prieskum vykonáva.

Náročnosť prieskumu závisí od množstva informácií a dokumentov poskytované zadávateľom na prieskum objektu (konštrukcie). Pri znalosti skôr používaných stavebných technológií možno časť informácií o stavebnom objekte veľmi dobre odhadnúť na základe samotnej prehliadky a údajov o dobe výstavby. V prípade, že sú dostupné výkresy z doby výstavby, možno pomerne jednoducho overiť zhodu týchto výkresov so skutočnosťou a ďalšie údaje prevziať z pôvodných výkresov a obmedziť prieskum na stanovenie mechanických vlastností materiálov a nosných prvkov.

Oblasti stavebne technických prieskumov sú nasledujúce:

  • základové konštrukcie
  • zvislé nosné konštrukcie vnútorných i obvodových plášťov
  • vodorovné nosné konštrukcie
  • konštrukcia strešných plášťov
  • ostatné konštrukcie (balkóny, lodžie, výplne otvorov a pod ...)

Kontakt

KOBD Slovakia s.r.o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

Tel:
Tel: 0917 767 999
Email: info@kobd.sk

Hlavné činnosti

všetky činnosti